כל שבוע קורה לך משהו חדש בבטן.

חוזה העסקת מטפלת

יש משפחות ומטפלות שמבקשות לחתום על חוזה התקשרות הדדי, היום הנושא מקובל מאוד וניתן לקבל דוגמאת חוזה באינטרנט ובסוכנויות שונות של מטפלות.
זמן קריאה:
4 דקות
שיתוף כתבה ב:

תוכן הכתבה:

בדף זה מובאת הצעה להסכם העסקה למטפלת לשימושכם:

הסכם העסקה למטפלת

שנערך ונחתם ב____________________ בתאריך____________

בין:

______________ ת.ז.________________ שכתובתה____________________

(להלן: "המעסיק")

לבין:

______________ ת.ז.________________ שכתובתה____________________

(להלן: "המטפלת")

הואיל והמעסיק,לאחר התרשמות אישית וראיון עם המטפלת, מעוניין להעסיק את המטפלת לטיפול בילדיו ו-

הואיל והמטפלת מעוניינת ומסכימה להעסקתה ע"י המעסיק לצורך טיפול בילדיו,

הסכם זה מובא על מנת לפרט את הכללים,התנאים וההסכמות בין הצדדים כדלהלן:

תנאי המשרה

 1. תקופת ההעסקה של המטפלת תהיה מיום חתימת הסכם זה ועד ביטולו ע"י אחד מהצדדים. מובהר בזאת כי כל אחד מהצדדים רשאי לבטל הסכם זה לאחר מתן התראה של לפחות שבוע (7) מראש לצד השני, בחודש העבודה הראשון. ולאחר מתן התראה של לפחות ארבעה עשר (14) יום מראש לצד השני מהחודש השני ואילך. במקרה והמעסיק לא קיים את חובת ההודעה המוקדמת תהיה זכאית המטפלת לפיצוי תמורת הודעה מוקדמת בגובה הפסד השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה בו המטפלת לא קיימה את חובת ההודעה המוקדמת, רשאי המעסיק לנכות מכל סכום שיגיע למטפלת סכום השווה לשכר הרגיל שהייתה מקבלת עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבדה בה.
 2. שעות עבודה של המטפלת יהיו כדלהלן:

  ימים: _______ עד _______ בשעות: _____________ ועד_____________
 3. מקום העבודה יהיה בכתובת ____________________________
 4. המטפלת תגיע ותחזור בצורה עצמאית למקום העבודה וממנו.

הגדרות המשרה

 1. תפקידיה וחובותיה של המטפלת יהיו כדלהלן:

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

שכר ופיצויים

 1. מחקי את האופציה הלא רלוונטית:
  1. המעסיק ישלם למטפלת שכר חודשי בגין עבודתה ע"ס _________ ₪, בתוספת הוצאות נסיעות ע"ס _____ ₪ (להלן: "המשכורת").
  2. המעסיק ישלם למטפלת תשלום קבוע ומוגדר מראש ע"ס_______ ₪ בגין כל שעת עבודה של המטפלת בתוספת הוצאות נסיעות ע"ס______ ₪ לכל יום עבודה.(להלן: "המשכורת").
  המשכורת תשולם למטפלת לא יאוחר מהיום העשירי של כל חודש הבא לאחר חודש העבודה האמור
 2. אם תקופת ההעסקה תהיה קטנה משנה לא יחולו דיני פיצויי פיטורים למטפלת. והיה ותתמשך תקופת העבודה מעבר לשנה, המעסיק ישלם למטפלת בסיום ההעסקה דמי פיטורין שווי ערך למשכורת של חודש עבודה אחד לכל שנת עבודה.
 3. אם תקופת ההעסקה תהיה קטנה משנה לא ישולמו למטפלת דמי הבראה. והיה ותתמשך תקופת העבודה מעבר לשנה, המעסיק ישלם למטפלת בסיום ההעסקה דמי הבראה יחסיים שיחושבו על בסיס של חמישה (5) ימי הבראה לשנה בהתאם לתעריף המקובל בחוק הישראלי.
 4. והיה והמטפלת לא תוכל לעבוד בגין מחלה,ישולם לה 35% משכרה על ידי המעסיק מהיום השני והשלישי של היעדרותה מעבודה, ו 75% מהיום הרביעי להיעדרותה,וזאת בתנאי של הצגת אישור רפואי הרלוונטי לתקופת היעדרותה של המטפלת.
 5. המטפלת תהיה זכאית ליום חופש אחד בתשלום לכל חודש עבודה (עם אפשרות צבירה לפי בחירתה). יובהר כי מימוש ימי חופשה חלים על כל ימות השנה למעט ימי שבתות וחגי ישראל. למען הסר ספק,אם תממש המטפלת את ימי חופשתה בימי חול המועד,ערבי חג וכדומה (ימי חופשה בימים שאינם ימי שבתון) ייגרעו ימים אלו מסך צבירת ימי החופשה שברשותה.
 6. המעסיק ישלם את דמי הביטוח הלאומי של המטפלת עפ"י המחויב בחוק (ביטוח לאומי משולם פעמיים בשנה – בחודשי ינואר ויולי, עבור החודשים הקודמים. דמי ביטוח לאומי הנם 7.25% משכר העובדת. ניתן לנכות 2% דמי ביטוח לאומי, ודמי ביטוח בריאות משכר המטפלת)
 7. הערות (רשות)

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

כל האמור בהסכם זה מובן ומוסכם בין הצדדים.

ולראיה באנו בזאת על החתום:

______________
המטפלת
_______________
המעסיק
חיפוש
אפליקציה של יולדת

מומלץ לגלוש באתר בכל הדפדפנים למעט אינטרנט אקספלורר

דילוג לתוכן