כל שבוע קורה לך משהו חדש בבטן.

הסנדק בברית המילה -איך בוחרים

אחד הכיבודים החשובים ביותר בברית המילה הוא ה"סנדק". בשורות הבאות נסקור את מקורות המנהגים השונים ושאלות שונות הקשורות לנושא.
זמן קריאה:
5 דקות
שיתוף כתבה ב:

תוכן הכתבה:

תפקיד הסנדק – מקור המנהג

על הפסוק שאמר דוד המלך בתהלים "כל עצמותי תאמרנה" (תהלים ל"ה ו('כתוב במדרש שוחר טוב- "אמר דוד בכל אבר ואבר אני עושה מצווה, בראש אני מניח תפילין וכו' בברכי אני עושה סנדיקוס לילדים".
כאמור, תפקיד הסנדק, להחזיק את הילד בשעת המילה על ברכיו, ובכך הוא מסייע למוהל לבצע את המילה.

מעלת הסנדק

בספר דרכי משה (יו"ד סי' רסה ס"ק יא) הביא את דברי המהרי"ל (ריש הלכות מילה סו,א) שכתב: דיפה כח הסנדק מהמוהל לקרות בתורה קודם המוהל, דהסנדק המחזיק הילד על ברכיו הוי כאילו בנה מזבח והעלה עליו קטורת, ומטעם זה כתב רבינו פרץ שאין רגילים ליתן ב' ילדים לבעל ברית אחד, משום דאמרינן (ביומא כו, א) כל כהן שהקטיר פעם אחת לא היה מקטיר פעם שנית מפני שהקטורת מעשרת דכתיב "ישימו קטורה באפך" וכתיב בתריה "ברך ה' חילו", אם כן כל פעם היה מעשרין בה אחד שלא הקטיר, הכי נמי ברית שהיא דומה לקטורת.
וכן פסק הרמ"א להלכה בשו"ע (יו"ד סי' רסה סעי' יא) שכל סנדק נחשב כמקטיר קטורת בבית המקדש, ולכן נוהגים שלא ליתן שני ילדים אצל סנדק אחד.
למעשה, יש שנהגו במנהג זה, ויש שלא הקפידו בכך ומכבדים את אותו הסנדק כמה פעמים באותה משפחה.

טבילה במקווה

המדקדקים נוהגים לטבול במקווה כשנתכבדו בסנדקאות, ומפורש הדבר במהרי"ל הל' מילה שנהג לטבול עצמו, מפני שדומה לכהן המקטיר. ובדרכי משה (שם ס"ק יא) הביא מה שכתב מהרי"ל, דכשהיה סנדק היה טובל עצמו להיות נקי להכניס הילד בנקיות לברית, וכתב עליו הדרכי משה וחומרא בעלמא הוא ואין נוהגים כן.
וכתב על זה החיד"א בברכי יוסף (שם אות יח) וז"ל: ואני אומר דאם הוא נקי וטהור, טוב וישר לטבול ולא יגש למזבח הן בעודנו בבגדים צואים עוד טומאתו בו, וכל שכן אם מתכוין לתקן כי לא טהור הוא. ורבים נהגו במקומותינו דבכל אופן טובלים סמוך למצווה כל האפשר, וכן ראוי לנהוג, עכ"ל.

את מי לכבד?

באור זרוע (ח"ב סי' קז) כתב: וצריך לחפש אחר המוהל יהודי טוב, כדאמרינן במדרש חזית וכו' יבוא טהור ויטפל עם טהור וכו', שהקב"ה נעשה שושבינו של אברהם אבינו במילה. וכן הביא במהרי"ל בשם מנהגי מהרא"ק, צריך לחפש אחר יהודי כשר לעשותו סנדק דהוא הבעל ברית, כדי שיבוא אליהו זכור לטוב וישב על הקתידרא מכוסה במעיל אצל הבעל ברית וכו'.
וכעין זאת כתב בספר הריקנטי (סי' תקצא) בשם רבינו שמחה, שצריך להיות בעל ברית טוב, כדי שיתרצה מלאך הברית, הוא אליהו זכור לטוב, לישב בקתדרא כנגדו.
וכן כתב ברמ"א (יו"ד סי רסד סעי' א') בהג"ה: ויש לאדם לחזר ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק, עכ"ל.
ובספר שולחן גבוה (שם ס"ק יב) כתב על דברי הרמ"א, דלפי המדרש שאמרו שאין אליהו בא לברית מילה אלא אם כן מכפר הקב"ה את כל עוונתם הנמצאים שם, שיש במדרש שאם יש איזה רשע באותה מילה אומר אליהו להקב"ה איני הולך לשם משום פלוני הרשע שיש שם, והקב"ה מוחל כל עוונותיו כדי שילך אליהו לשם, אם כן אין אנו צריכים לדבר הזה של האור זרוע, לבקש איש תם וישר להיות סנדק או מוהל דכל העומדים שם מכופר עוון, וכן המנהג שלא לדקדק אחר זה, מה גם גדולה חזקה דכל ישראל בחזקת כשרים, עכ"ל.

האם אבי התינוק יכול לשמש כסנדק?

כתב בספר "פלא יועץ" ערך מילה- וטוב לו לאבי הבן אם יוכל הוא להיות הסנדק שהוא כמזבח להקריב בנו לקרבן ונרצה לו לכפר עליו.

המנהג לכבד סבא

ובכן, בעבר היה מקובל אצל קהילות עדות המזרח שהסבא מצד אבי הילד יהיה הסנדק ואצל הבן הבא אבי האם.
בקהילות אשכנז היה המנהג הפוך, בבן הראשון אבי האם ובבן השני אבי האב.
יש הגיון רב ביצירת מנהג קבוע, כך, שהכל ידוע ואין מקום לוויכוחים מיותרים…
כיום המנהגים הישנים קצת נשחקו, הזוגות ב"ה מעורבים וההורים מגיעים מקהילות שונות יש בזה הרבה טוב אבל גם מקום שוב לוויכוחים. אבא שלי או אבא שלך?..
אני ממליץ, לתת ראשון לזה שעוד לא היה ובדרך כלל גם האבא מהצד השני שכבר היה סנדק מבין את זה…
אם בכל זאת יש חוסר הסכמה אפשר לדבר עם שני ההורים לומר להם, אנחנו מכבדים ואוהבים את שניכם אז החלטנו לעשות הגרלה ו"מה שיוצא אני מרוצה"..

מה עושים כשהסבא לא מספיק "צדיק"?

שאלה הנשאלת המון, אך בעיני היא לא רלוונטית!
אמנם הבאנו בשורות הקודמות את מעלת הסנדק ושצריך לבחור בסנדק צדיק וטוב, אולם אין ספק שכל זה לא נאמר כשיש על כף המאזניים שיקול כבד משקל אחר..
מצוות כיבוד הורים היא אחת מעשרת הדיברות והיא מיסודות הדת! ולכן, אם רוצים לבחור לשמש כסנדק באדם חיצוני שיודעים שהוא צדיק וטוב, צריך להקפיד שזה לא יהיה על חשבון מצוות כיבוד הורים. אם יש צד כל שהוא שאחד ההורים יפגע מהמהלך, כמובן שיש להעדיף את ההורה וזכות המצווה תעמוד לילד להיות צדיק וטוב.
ענין שלום בית נחשב גם הוא לאחד מיסודות הדת! ולכן אין להתקוטט על ענין הסנדק ולהגיע להסכמה גם אם זה על חשבון עניינים חשובים אחרים.
המון מזל טוב!!

נכתב במיוחד עבור פורטל יולדת ע”י הרב שמואל אבידן
מוהל מוסמך משרד הבריאות מ.ר. 895, איש מקצוע ותיק וחובש במד”א ירושלים שנים רבות.

טל – 052-8899227 
פייסבוק – שמואל אבידן
דף פייסבוק – ברית מילה בשמחה

כתבות הכי נצפות בקטגוריה

חיפוש
אפליקציה של יולדת

מומלץ לגלוש באתר בכל הדפדפנים למעט אינטרנט אקספלורר

דילוג לתוכן